Title

Cov Ntsiab Lus Suav Sau Tseem Ceeb: Kev Ntsuam Xyuas Kev Siv thiab Kev Paub Txog Kev Siv Txoj Kev Kho Mob Sib Nrug deb hauv xov tooj Ntawm Cov Neeg Tso Npe Thov Kev Pab Kho Mob (MA) Hauv Minnesota (Hmong language version of executive summary)

Description
Hmong language version of the executive summary of study findings.
Date

Date

Pages

Pages

6 p.
Client Organization

Client Organization

Wilder Topic
Study ID

Project Information

Minnesota Department of Human Services Telehealth Study

In 2021 and 2022, Minnesota Department of Human Services and Wilder Research conducted a legislatively mandated study of telehealth utilization and perceptions among enrollees in Minnesota’s Medical Assistance (MA) program. The study involved surveys, interviews, and focus groups with MA enrollees and interviews with providers.

Watch a recording of a webinar on the results of the telehealth study (available on YouTube).

See everything related to this project.